Merkezin Yönetmeliği


Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü  
27 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete Sayı : 27624          

 

YÖNETMELİK          
Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE METABOLİK HASTALIKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 • Merkez (GEMHAM): Marmara Üniversitesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 • Müdür: Merkezin Müdürünü,
 • Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
 • Üniversite: Marmara Üniversitesini,
 • Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; genetik ve metabolik hastalıklar konusunda güncel bilimsel gelişmeleri izlemek, katkıda bulunacak temel ve klinik araştırmaları projelendirerek yönetmek, veri toplamak ve sonuçlandırmak, her düzeyde araştırmayı teşvik etmek, personel ve bilim adamı yetiştirmek, diğer bilim kuruluşları ile işbirliği yapmak, konusu ve imkanları ile ilgili olarak diğer kuruluşlara hizmet vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 • Tüm temel tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, Merkezin araştırma alt yapısını oluşturmak üzere projeler geliştirmek, projeleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Genetik ve metabolik hastalıkların araştırılmasında, tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere ödüller vermek,
 • Tüm temel tıp bilimlerinde, genetik ve metabolik hastalıkların araştırılmasında, tedavisinde biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 • Tüm temel tıp bilimlerinde, genetik ve metabolik hastalıkların araştırılmasında, tedavisinde tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak,
 • Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün tüm temel tıp bilimleri, genetik ve metabolik hastalıkların araştırılması, tedavisi ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak,
 • Genetik ve metabolik hastalıkların yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin konu ile ilgili eğitim almalarına katkıda bulunmak,
 • Tüm temel tıp bilimlerinde, genetik ve metabolik hastalıkların araştırılması, tedavisi ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Teknik araştırma personeli ve bilim adamı yetiştirmek,
 • Tüm temel tıp bilimlerinde, genetik ve metabolik hastalıkların araştırılması, tedavisi ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak ülkenin sağlık standardının yükseltilmesine yardımcı olmak,
 • Rektör tarafından verilecek ilgili diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 –(1) Merkezin organları, Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür
MADDE 8 –(1) Müdür; Rektör tarafından, bir klinik laboratuvar yönetmiş ve laboratuvar yönetiminde deneyimli, kalite kontrol, kalite sertifikasyonu ve akreditasyon konularında bilgi sahibi ve birikimli, Üniversitenin Tıp Fakültesindeki temel tıp bilimlerinde tam zamanlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından, üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin Tıp Fakültesindeki öğretim elemanları arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdüre müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

 • Merkezi temsil etmek,
 • Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
 • Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 • Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Faaliyet gruplarının çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre sunmak,
 • Bu Yönetmelik gereğince Müdüre verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • (2) Müdür; Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu
MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin Tıp Fakültesindeki öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görevlendirilecek öğretim üyelerinin alanlarında, SCI’e (Science Citation Index) giren dergilerde yayın yapmış ve temel tıp bilimlerinde proje yürütmüş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan, Müdürün gerekli gördüğü hallerde de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Yıllık yatırım programı hakkında kararlar almak,
 • Faaliyet grupları kurmak ve çalışmalarını izlemek,
 • Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Müdürün getirdiği konularda karar almak,
 • Merkezin alt yapı imkanlarından yararlanarak çalışma yapmak üzere başvuran araştırıcıların projelerini değerlendirmek üzere ilgili alanda uzman ve en az üç kişiden oluşan proje değerlendirme grupları kurmak ve süreci takip edip sonuçlandırmak,
 • İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.     


Bu sayfa Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre tarafından en son 15.11.2019 16:58:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM